Vardafjellet

Vardafjellet Vindpark ligger i Sandnes kommune i Rogaland. Det er inngått avtale med grunneierne om leie av området, og prosjektet ble forhåndsmeldt i juni 2008. Forhåndsmeldingen var på høring høsten 2010. HybridTech mottok konsekvensutredningsprogram fra NVE i august 2011, og konsesjonssøknad ble levert sommeren 2013. NVE gav prosjektet konsesjon i juni 2014. Olje- og Energidepartementet bekreftet konsesjonen 23.mars 2017. Prosjektet er nå under detaljplanlegging.

Det er planlagt at vindparken vil ha en samlet installert effekt på inntil 30 MW. Dette vil kunne gi en samlet gjennomsnittlig årlig energiproduksjon på inntil 90 GWh, noe som tilsvarer det årlige elektrisitetsforbruket til ca 4.500 gjennomsnittlige husstander. Det er da forutsatt et forbruk på 20.000 kWh pr år pr husstand. Det har vært foretatt vindmålinger i planområdet med 80 meters vindmålemast.

Selve planområdet for vindparken er på ca 1.900 dekar. Av dette arealet er det ca 3 % som vil benyttes til veier, trafostasjon, fundamenter for turbiner, kranoppstillingsplasser m.v. Området ligger i en høyde på mellom 250 og 350 meter. Området er i dag utmark, og benyttes i noen grad til beite.

Vindturbiner er visuelt fremtredende i landskapet. Som en del av konsekvensutredningene for vindparken er det derfor utarbeidet synlighetskart for et område på inntil 20 km fra turbinene. Det er også utarbeidet visualiseringer av vindparken.