Hovatn Aust

Hovatn Aust Vindpark ligger i Bygland kommune i Aust-Agder. Det er inngått avtale med grunneierne om leie av området. Prosjektet ble meldt til NVE i august 2011. Etter høringsrunde for meldingen meddelte NVE konsekvensutredningsprogram for prosjektet i juni  2012. Konsesjonssøknad ble sendt til NVE 31. oktober 2014. NVE  gav prosjektet konsesjon 23. juni 2016. Prosjektet er nå til endelig behandling i Olje- og Energidepartementet.

Det er planlagt at vindparken vil ha en samlet installert effekt på inntil 130 MW. Med foreliggende eksempellayout på 122,1 MW (37 stk 3.3 MW turbiner), vil dette kunne gi en samlet gjennomsnittlig årlig energiproduksjon på minst 283 GWh, noe som tilsvarer det årlige elektrisitetsforbruket til ca 14.100 gjennomsnittlige husstander. Det er da forutsatt et forbruk på 20.000 kWh pr år pr husstand.

Selve planområdet for vindparken er på ca 8.600 dekar. Av dette arealet er det ca 2 % som vil benyttes til veier, trafostasjon, fundamenter for turbiner, kranoppstillingsplasser m.v. Området ligger i en høyde på mellom 900 og 950 meter. Området er i dag utmark, og benyttes i noen grad til beite, jakt og friluftsformål. Utover dette er området lite brukt