Faurefjellet

Faurefjellet Vindpark ligger i Bjerkreim kommune i Rogaland. Prosjektet ble forhåndsmeldt i november 2007. Det er inngått avtale med grunneierne om leie av området, konsekvensutredninger ble gjennomført høsten 2009 og konsesjonssøknad ble levert i mars 2010. Denne søknaden ble oppdatert høsten 2013, primært på grunn av endret løsning for nettilknytning. NVE gav konsesjon til prosjektet i september 2014. Konsesjonen er bekreftet av Olje- og Energidepartementet i november 2017. HybridTech arbeider nå med detaljplanlegging av vindparken.

Det er planlagt at vindparken vil ha en samlet installert effekt på inntil 60 MW. Dette vil kunne gi en samlet gjennomsnittlig årlig energiproduksjon på inntil ca 180 GWh, noe som tilsvarer det årlige elektrisitetsforbruket til ca 9000 gjennomsnittlige husstander. Det er da forutsatt et forbruk på 20.000 kWh pr år pr husstand.

Selve planområdet for vindparken er på ca 4.800 dekar. Av dette arealet er det bare ca 2 % som vil benyttes til veier, transformatorstasjon, fundamenter for turbiner, kranoppstillingsplasser m.v. Området ligger i en høyde på mellom 420 og 560 meter. Området er i dag utmark, og med unntak av noe beite er området lite brukt. Området er definert som et Ja-område i fylkesdelplan for vindkraft.

Vindturbiner er visuelt fremtredende i landskapet. Det er derfor utarbeidet synlighetskart for et område på inntil 20 km fra turbinene, som sammenfaller med definert landskapsmessig influensområde for vindparken. Synlighetskartet viser at den visuelle influensen i bebygde områder vil være moderat.

Det er også utarbeidet støysonekart for planområdet og influensområdet. Resultatene er sammenholdt med foreliggende retningslinjer fra Miljødirektoratet, og resultatet tilsier at støy fra turbinene ikke er noen hindring for bygging av vindparken.