Buheii

Buheii Vindpark ligger i nordre del av Kvinesdal kommune i Vest-Agder, ca 38 km nord for kommunesenteret Liknes og ca 10 km vest for det tidligere gruvesamfunnet Knaben. Det er inngått avtale med grunneiere om leie av området. Prosjektet ble meldt i august 2010, og NVE meddelte konsekvensutredningsprogram i september 2013. Konsekvenstredningene er gjennomført i løpet av første halvår 2014, og konsesjonssøknad ble levert 7. oktober 2014. Prosjektet fikk konsesjon fra NVE 17.september 2015. Konsesjonen er bekreftet av Olje- og Energidepartementet i november 2017. Det arbeides nå med detaljplanlegging av vindkraftverket.

Det er planlagt at vindparken vil ha en samlet installert effekt på inntil 81 MW. Dette vil kunne gi en samlet gjennomsnittlig årlig energiproduksjon på ca 230 GWh, noe som tilsvarer det årlige elektrisitetsforbruket til ca 11.500 gjennomsnittlige husstander. Det er da forutsatt et forbruk på 20.000 kWh pr år pr husstand.

Selve planområdet for vindparken er på ca 7.600 dekar. Av dette arealet er det ca 3 % som vil benyttes til veier, trafostasjon, fundamenter for turbiner, kranoppstillingsplasser m.v. Området ligger i en høyde på mellom 730 og 790 meter. Området er i dag utmark, og benyttes i noen grad til beite og jakt. Utover dette er området svært lite brukt.

Vindturbiner er visuelt fremtredende i landskapet. Som en del av konsekvensutredningene for vindparken er det derfor utarbeidet synlighetskart for et område på inntil 20 km fra turbinene. Det er også utarbeidet visualiseringer av vindparken.