Vindkraft i Norge

HybridTech ser på vindkraftutbygging i Norge som et meget viktig miljøpolitisk, næringsutviklingsmessig og forsyningssikkerhetsmessig tiltak . I denne sammenheng anser vi det som viktig å merke seg følgende forhold:

  • Det er tverrpolitisk enighet om satsning på vindkraft i Norge
  • EU’s fornybardirektiv: Norge har sluttet seg til dette, og er dermed forpliktet til at 67,5 % av det totale energiforbruket skal være fornybar energi i 2020. Pr 2010 var fornybar-andelen på ca. 61 % (OED – Nasjonal handlingsplan for fornybar energi )
  • Et sentralt virkemiddel for å oppnå målene i EUs fornybardirektiv er elsertifikat-ordningen. Den skal sikre 26,4 TWh ny fornybar energi i Sverige og Norge innen 2020. Norge er forpliktet til å finansiere elsertifikater for 13,2 TWh.
  • Vindkraft er en fremtidig vekstbransje som kan skape mange nye arbeidsplasser
  • Norge har en fremtidige rolle som leverandør av fornybar energi sett i et nasjonalt, europeisk og globalt perspektiv
  • Norge har Europas beste vindforhold
  • Vindkraft kan bidra til omfattende verdiskaping i norske lokalsamfunn. Dette omfatter blant annet bruk av lokale og regionale entreprenører og servicebedrifter, etablering av arbeidsplasser knyttet til vindkraftanlegget, leieinntekter til grunneiere og skatteinntekter til kommunen.

For mer informasjon om vindkraft i Norge anbefales:

  • NORWEA (Norsk Vindkraftforening): HybridTech var en av initiativtakerne til opprettelse av denne foreningen i 2006
  • Vindkraftnytt.no: Nyhetstjeneste for vindkraft
  • NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat): NVE er konsesjonsmyndigheten for vindkraft i Norge: